داغ کن - کلوب دات کام

همیشه آنقدر ساده نرو و مگذر؛لالقل نگاهی به پشت سرت کن! شاید کسی در پی تو میدود و نامت را با صدای بی صدایی فریاد میزند!

                                              و تو

                                                   هیچوقت او را ندیده ای

چت روم