داغ کن - کلوب دات کام

روزی هارو الرشید ملعون برای تفریح به دیوانه خانی رفت. در میان دیوانگان جوان با متانت و آرامی را مشاهده کرد. بااو مشغول صحبت شد و به گمانش رسید که آوردن این جوان به دیوانه خانه ظالمانه بوده. در این هنگام خلیفه شرابی طلبید و خود جامی نوشید وجامی به جوان داد.جوان از گرفتن جام خودداری کرد. هارون اصرار کردتاجام شراب را بگیرد.

جوان دیوانه گفت:

تو شراب مینوشی که مثل من شوی ، اگر من بنوشم مثل چه کسی میشوم.

چت روم